эрэлт нийлүүлэлт
бараа таваарын зах зээл хэр хэрэгцээтэй байгаа байдал, түүний хангалт