ЭРЭГДЭХ II

1. Гол мөрний эрэг дагуу хэтэрхий ойрхон буух, байрлах;


2. Эрэг ганга бий болох.

Ижил үг:

ЭРЭГДЭХ I