ЭРЭГ II

Юмыг тогтоож бэхлэх зориулалттай мушгимал ховил бүхий төмөрлөг эдлэл: эм эрэг (шураг орох мушгимал дэлгэрэнгүй...

эм эрэг шураг орох мушгимал сувагтай зүйл
эр эрэг гаднаа мушгимал ховил бүхий шураг
эрэг боолт эр, эм эрэг
эрэг шураг эрэгтэй хадаас, түүнд зориулж хийсэн мушгимал суваг
Ижил үг:

ЭРЭГ I

ЭРЭГ III: