ЭРЧИМТ

Эрчим бүхий, шуурхай: эрчимт эмчилгээ (шуурхай эмчилгээ).