ЭРЧЛЭХ I
/ хуучирсан /

Эрийн насанд хүрэх.

Ижил үг:

ЭРЧЛЭХ II

ЭРЧЛЭХ III