ЭРЧТЭЙ I

Эрч сайтай, эрч орсон: эрчтэй олс (эрч сайтай олс).

Ижил үг:

ЭРЧТЭЙ II