ЭРЧТЭЙ II

Эрч хүч ихтэй: эрчтэй салхи (хүчтэй ширүүн салхи).

Ижил үг:

ЭРЧТЭЙ I