ЭРЧЛЭГДЭХ

Эрчлэх үйлд өртөх: утас эрчлэгдэх (утас эрчтэй болох).