ЭРЧИМТЭЙ

1. Хурдан шуурхай - Үндэсний соёл боловсролоо эрчимтэй түргэн хөгжүүлье. Д.Цэвэгмэд. Зохиолын түүвэр;


2. Нийтгэж хийсэн юмны эрч нь чанга, задрахгүй байдал: эрчимтэй ~ эрчтэй утас (бөх батаар нийтгэсэн утас).