эрх чөлөө
хуульд заасан хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах эрх