эрх зүйн чадамж
тодорхой нэг хууль тогтоомжийг, өөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж чадах, хариуцлага хүлээх боломж