эрх зүйн зохицуулалт
нийгмийн харилцааг, төрөөс тогтоосон эрх зүйн хэм хэмжээ