эрхээр болгох
ажил хэргийг өөрийн ашиг тусад нийцүүлэн шийдвэрлэх