эрхээр аваачих
албан тушаал, эрх мэдэл, сүр хүчээр хүчирхийлэн дагуулах