эрх олох
а. Хасагдсан эрхээ эгүүлэн авах; б. Эрх мэдэл бүхий тушаалд дэвших