эрхээ алдах
эрх мэдэлгүй болох, бусдын мэдэлд орох