эрх баригч нам

сонгуулиар олонх болж засгийн эрх авсан нам