ЭРҮҮВЧ III

Тэрэгний буулгын зүлгийг шургуулах нүх бүхий дэр мод.

Ижил үг:

ЭРҮҮВЧ I

ЭРҮҮВЧ II