ЭРТЭЧЛЭХ

Өглөө эрт босох, хийх ажлаа өглөө эрт амжуулах, эртлэх.