ЭРИХЛЭХ

1. Юмыг эрих мэт хэлхэх;


2. Эрихээр адис тавих.