ЭРЛИЙЗЖҮҮЛЭГ

Эрлийзжүүлэх үйлийн нэр, эрлийзжүүлэх арга ажиллагаа.