ЭРМЭГ

1. Эрэлхэг чадалтай, чадмаг - Нэргүй маань ч эрдмийг захалж, эрмэг ч өслөө. З.Баттулга. Уяхан замбуутив., эрмэг сэргэлэн [хоршоо] (эр чадалтай, ухаалаг);


2. Үр төл гаргадаггүй амьтан: эрмэг гүү (унагалдаггүй гүү).