ЭРЛЭГ I

Эрэх үйлийн нэр; гуйлга.

Ижил үг:

ЭРЛЭГ II

ЭРЛЭГ III