ЭРЖИГ
/ амьтан /

Илжигтэй адил болоод салаа туурайтай, бөхөн шиг эвэртэй нэгэн зүйл гөрөөс, ганц эвэртэй ч бас бий.