ЭРИЙХ II

Мал амьтан омог сүр гарган нүд бүлтийлгэн сэхийх.

Ижил үг:

ЭРИЙХ I