албан тушаалдаа эрдэх
албан тушаалын ялгаатай байдлаараа түрээ барин омгорхох, дээрэлхэх