ЭРДЭС

Байгалийн нөхцөлд тус бүрдээ өвөрмөц эрдэслэг хэлбэртэйгээр талсжин үүссэн, бодисын тодорхой бүтэц бүхий химийн махбод дэлгэрэнгүй...

эрдэс бордоо шим тэжээл, эрдсийн зүйл агуулсан бордоо
эрдсийн зүй ~ эрдсийн судлал а. Эрдсийн физик химийн чанар, төрөл зүйл хийгээд бүрэлдэн тогтсон болон хувьсан өөрчлөгдөх зүй тогтол; б. Эрдсийг ардын аж ахуйд хэрхэн яаж хэрэглэхийг судлах ухаан