эрдсийн зүй ~ эрдсийн судлал
а. Эрдсийн физик химийн чанар, төрөл зүйл хийгээд бүрэлдэн тогтсон болон хувьсан өөрчлөгдөх зүй тогтол; б. Эрдсийг ардын аж ахуйд хэрхэн яаж дэлгэрэнгүй...