ЭРГЭЦЭГ

Мөрөн гол, уул даваа, ам зэрэг хотгор газарт тулгарч эгц болсон хажуу явцуу, мөргүү газар: эргэцэг мөргөцөг [хоршоо] (газрын дэлгэрэнгүй...

эргэцэг мөргөцөг газрын хотгорт тулгаран эгц болон тогтсон байц, гол мөрний эгц ганга хэсэг