ЭРДЛЭХ

1. Эрслэх, шулуудах, эрслэн шийдэх;


2. Юмыг шулуун болгох: бургас эрдлэх (тахир бургасыг засаж шулуун болгох), эрдлэх эрслэх [хоршоо] (тахир зүйлийг эгц дэлгэрэнгүй...
бургас эрдлэх тахир бургасыг засаж шулуун болгох
эрдлэх эрслэх тахир зүйлийг эгц шулуун болгох
эрдлэх эгцрэх мурий тахир зүйл эгц шулуун болох