ЭРГЭЦЭЭХ

1. Эргэцүүлэх;


2. Хүн, амьтныг түр хоргоох, саатуулах: эргэцээх хоргоох [хоршоо] (түр саатуулах).

эргэцээх хоргоох түр саатуулах