толгой эргэх
а. Ямар нэг шалтгаанаар дотор муухай оргиж тэнцвэрээ алдах; б. Юмны учрыг олохгүй самуурч мунгинах; в. Зүг чиг, баримжаагаа алдах