наашаа эргэх
өвчин илаарьших, эдгэх төлөвтэй болох