эргэх хургах
ямар нэг зүйлд хоргодох, холдмооргүй санагдах