эргэх хөрвөх
а. Нааш цааш болж хөлбөрөх; б. [шилжсэн] Юмс үзэгдэл өөрчлөгдөх