эргэх тойрох
а. Юмыг тойрох, орчих - Биднийг эргэж тойрох гэж үүгээр битгий ирээсэй, ямар ч гай болох юм билээ. Д.Гарамжав. Нэгэн өглөө; б. Өвчтөнийг харж дэлгэрэнгүй...