ЭМГЭГРЭХ

Эмгэг суух, өвчтэй болох: эмгэгрэх өвчин (нэлээн ужиг болох шинжтэй өвчин).