мал элэглэх
шинээр цухуйж буй ногоо идэж цадсан малын элэг өөхлөх