эгшигт гийгүүлэгч
үгэнд эгшиг дагуулан ордог гийгүүлэгч