эвтэй явах
хүмүүс хоорондоо нөхөрсөг дотно харьцаатай байх