эвтэй хүмүүс
бие биеэ хүндэтгэн ойлгодог, хамтач хүмүүс