эвдрэх бүтэх
юм эвлэж бүтэн болох, эвлэж бүтсэн зүйлийн бүрэн бүтэн байдал алдагдах