ШАНДСАРХАГ

1. Шандас сайтай, булчин ихтэй, хүч чадал сайтай: шандсархаг залуу (булчин шандас ихтэй залуу):


2. Шандас шөрмөс мэт: шандсархаг олс (шандас шөрмөс мэт олс).

шандсархаг залуу булчин шандас ихтэй залуу
шандсархаг олс шандас шөрмөс мэт олс