ШАНДСАРХУУ

1. Шандаслаг байдалтай:


2. Шандас шөрмөстэй төстэй.