шавар шалбааг
хотгор газар тогтсон нойтон наанги шороо