нарийн шавар
ваар сав хийдэг, маш нягт, наанги шороо