шаварт шигдэх
наанги шороонд лав гишгэхэд доош гүн суух