шааг шааг хийх
олон амьтны шааг шааг гэсэн чанга дуу чимээ гаргах