шааг шааг
шувуу, ангаахай зэрэг амьтны олуул, чанга дуугарах дуу чимээ