цээжээ хавтаслах

ном эрдэмтэй болох, ном зохиол их уншиж мэдлэгтэй болох